Loading color scheme

PROJEKT EDISON

ZŠ Englišova týden multikulturní školou

Naše škola se rozhodla zapojit do projektu EDISON, který je zaměřený na multikulturní porozumění, zvýšení komunikační úrovně cizích jazyků a na rozvoj kreativity a bourání stereotypů. Projekt Edison spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.
S pomocí mezinárodní studentské organizace AIESEC, která studentům zprostředkovává praxi formou zahraniční stáže, se uskuteční na naší škole projektový týden v termínu od 28. do 31. ledna 2019.

Skupina sedmi vysokoškolských studentů z různých zemí světa (Čína, Indie, Indonésie, Rusko, Ukrajina a Gruzie) přijede do České republiky a stráví jeden týden na naší škole. Zde si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se žáky v angličtině, hrají hry, zpívají písničky, učí děti jejich národní tance, atd.
Studenti budou ubytováni v rodinách žáků naší školy (Filip Markovič, Jakub Skopal, Aneta Grueberová, Natálie Pobořilová, Lenka Lazarová, Nikol Kernová, Jakub Urbanec), díky kterým bylo možné tento projekt realizovat. Za to jim ještě jednou moc děkujeme!

Více informací k projektu najdete na webových stránkách organizace AIESEC: www.aiesec.cz


Den národů

Každoročně organizujeme celoškolní projekt - DEN NÁRODŮ. Žáci pátých až devátých ročníků připraví své spolužáky, své rodiče, žáky mateřských škol a další návštěvníky školy interaktivní živou prezentaci vylosovaného státu světa. Do samotné prezentace se zapojují všichni žáci třídy. V první projektový den si žáci vyzdobí celou třídu dle zvoléného tématu a připraví si program, který druhý den uskutěčňují. Poslední dobou se prezentují nejen jednotlivé státy či národy, ale také vynálezy či objevy.


Za krásami Jeseníků

V roce 2013 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí 3. výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Naše škola této výzvy využila, jelikož se naše město nachází v této oblasti. Podařilo se nám získat finanční prostředky na realizaci programu ozdravného pobytu pro žáky 1. stupně naší školy. Finanční prostředky na realizaci pobytu poskytlo Ministerstvo životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí České republiky. V rámci tohoto programu jsme uskutečnili 1 turnus ozdravného pobytu pro 60 žáků 1. stupně v délce 11 dnů (10 nocí).

Více o programu zde: www.sfzp.cz

Žáci s lektory a pedagogy podnikli spoustu vycházek a výletů po okolí, došli na Mořské oko, Obří vrch, Arboretum, farmu U Helenky, zříceninu Freudenstein, Pocheňské louky, Vrbno pod Pradědem, naučná stezka Karlovice, muzeum Kosárna a další.
Program rozvíjel kompetence komunikativní, k učení, k řešení problémů. Navázal na předměty přírodověda, vlastivěda, pracovní činnosti, tělesná a výtvarná výchova.


SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Vždy na konci prvního pololetí každého školního roku probíhá v malé tělocvičně školy malá oslava. Sejdou se zde všichni žáci prvního stupně a po krátkém kulturním programu, který si žáci sami připraví, předstoupí před všechny přítomné prvňáčci a převezmou z rukou vedení školy své první hodiny jako pochvalu za zvládnutí prvních pěti měsíců výuky.


PROJEKT NatTech

Naše škola je zapojena do projektu Nat Tech. V tomto projektu spolupracujeme s MSŠZ a je v něm zapojeno 6 opavských ZŠ.

Projekt NatTech - z naší činnosti.


Den nevidomých

Každoročně se na ZŠ Englišova uskutečňuje velmi zajímavý projekt - Den nevidomých. Žáci čtvrtých a osmých tříd si vyzkouší na vlastní kůži, jak se v mnohých, pro nás běžných situacích, cítí zrakově postižený člověk. Všichni si vyslechnou úžasné povídání paní Fuxové, která jako jediná vyrábí ručně hmatové mapy.

Žáci si projdou po skupinkách různá stanoviště, na nichž si vyzkouší simulační brýle (simulace široké škály zrakových vad - trubicové vidění, výpadky zorného pole, zelený zákal, praktická nevidomost, ....), chůzi s bílou holí a průvodcem, hmatové, sluchové a čichové hry, kódování Braillova písma a psaní na Pichtově psacím stroji a spoustu dalších činností s pomůckami, které nám zapůjčí SPC pro děti s vadami zraku při ZŠ Havlíčkova. Děti si ověří, za jakou samozřejmost považujeme zdravý zrak a jak náročný život v současném světě mají lidé se zrakovým handicapem.
Markéta Kubalová Iva Tramplerová


Den Země

Duben je měsícem ochrany přírody, svátkem planety Země. Žáci naší školy se zapojují do různých akcí a svou činností přispívají ke zlepšení životního prostředí. A jak se jim to povedlo?

Nejmenší děti si užily malování na chodník, kreslily křídami obrázky pro planetu Zemi. Ve výtvarné výchově se žáci se svými učiteli zaměřili na ekologické téma a v pracovním vyučování na výrobky z odpadového materiálu. Připomněli si význam třídění odpadu, získávání druhotných surovin pro další zpracování. Některé třídy si uspořádaly „Zvířátkový den": děti vzaly do školy své domácí mazlíčky a představily je spolužákům.
Všechny třídy nižšího stupně se zúčastnily již tradiční akce DEN MLÁĎAT na Školním statku v Opavě.

Naši šesťáci se v okolí Stříbrného jezera zdokonalili v přírodopisu, topografii a zdravovědě a vyčistili od nánosu odpadků alespoň část tohoto přírodního koupaliště, které využívá k rekreaci mnoho Opavanů. Sedmé třídy si prohlédly třídící linku Technických služeb Opava a viděly tam, jak se nakládá s odpady, které produkujeme. Pak ještě pomohly s úklidem zahrady, v MŠ Olomoucká. Žáci osmých tříd si prošli Naučnou stezku Hvozdnice ve Slavkově, svou vnímavost si ověřili v připravené soutěži a vyčistili vymezené lokality. Nejtěžší práce - stahování klestu v lese a sázení stromků - čekala na deváťáky.


Den profesí

Na podzim proběhl na ZŠ Englišova tradiční projekt „ Den profesí". Žáci osmého a devátého ročníku navštívili osm opavských středních škol ( Slezské gymnázium, VOŠ a HŠ, OA, SŠ technická, SŠ poštovních a logistických služeb, SŠ Husova, Masarykova SŠ zemědělská a VOŠ, Střední průmyslová škola stavební), na kterých si prohlédli odborné učebny, seznámili se s obsahem učiva, studijními obory, požadavky pro přijetí ke studiu, uplatněním absolventů školy na trhu práce. V rámci hodin rodinné a občanské výchovy žáci zpracovali získané podklady o školách a seznámili s nimi ostatní žáky.

„Den profesí" se na naší škole uskutečnil už po několikáté a opět se setkal s kladnou odezvou u žáků, kterým pomohl při rozhodování se o své budoucnosti. Na „Den profesí" navázala 27. října návštěva žáků devátého ročníku závodu Brano v Brance u Opavy. Zde se žáci seznámili s provozem strojírenského závodu.


VELIKONOČNÍ DÍLNY

V březnu či dubnu se žáci účastní projektu, zaměřeného na Velikonoce. Žáci se seznámí s jarními zvyky, zjistí, jak slavili velikonoční svátky naši předci a srovnají s tím, jak je slavíme dnes. Součástí projektu Velikonoce byly i pracovní dílny, ve kterých si děti mohly vyrobit přáníčka, zajíčky, obrázky, kraslice. Žáci 2. A, 2. B, 3. A, 3. B a 4. C byli rozděleni do pěti týmů. Úkolem každého týmu byla návštěva jedné z dílen a vědomostní soutěž. Úkolem všech žáků bylo nejen vyrobit si výrobek a něco zajímavého se dozvědět, ale především se naučit spolupracovat ve skupině, seznámit se se svými mladšími nebo staršími spolužáky a vzájemně si pomoci.


Moje město" - My town"

Projekt „ My town "Na projektu „ Moje město" - „ My town" se žáci čtvrtých tříd domluvili na společné práci. Na projektu kolektivy tříd pracovaly od prosince do konce února. V hodinách jsme si povídali o našem městě, pojmenovali anglicky významné budovy a objekty, hledali jsme je v orientačním plánku města, prohlíželi jsme publikace a obrazové materiály. Nezbytná byla práce se slovníkem. Protože žáci 4.C třídy vytvořily makety velmi pěkné úrovně, rozhodli se demonstrovat svůj projekt žákům celé školy. V hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností, ale i o přestávkách a volných chvílích vytvořili obraz města s maketami budov, s náměstími, relaxačními plochami a dopravní strukturou na plochu 3,5 x 1,20m. Projekt je vystaven ve vestibulu školy.


Seznam projektů SIPVZ

Název projektů
Multimediální výuka v přírodovědných předmětech základní školy: příloha
Tisková zpráva projektu: příloha
Prezentace projektu na www.iopavsko.cz: příloha
Celoživotní vzdělávání znevýhodněných skupin obyvatelstva v ICT technologiích v regionu s vysokou nezaměstnaností: příloha

Název dokumentů
Fyzika - Témata: Atomy a molekuly, Pohyb, Veličiny, Hustota, Gravitace, Látka a těleso, Magnetismus, Objem a obvod, Práce, Rychlost, Síla, Výkon, Záření atd.: příloha 1., příloha 2.
Chemie - Témata: Názvosloví, Prvky, Výpočty, Značky, Laboratorní práce, Sloučeniny, Směsi, Rovnice atd.: příloha
Přírodopis - Témata: Vitamíny, Kostra, Svaly, Soustavy, Čich, Oko, Ptáci, Obecně atd.: příloha 1., příloha 2., příloha 3., příloha 4., příloha 5.,
Počítačové kuchařky I. - start PC, uložení dokumentů, tisk, programy, myš, klávesnice, plocha monitoru, dopis: příloha
Počítačové kuchařky II. - obrázek, plakát, tabulka, text do obrázku, úpravy textu, životopis: příloha
Počítačové kuchařky III. - digitální fotografie, e-mail, internet, instalace SW, kalendář, nabídka, příslušenství: příloha