Loading color scheme

I když ZŠ Englišova nepatří k architektonickým skvostům města Opavy, její polohu na okraji města vsazenou uvnitř zeleně a disponující velkými prostory pro rozvoj nejrůznějších zájmů, jí mohou ostatní školy jen tiše závidět. V prostorách školních budov nás na první pohled zaujme množství odborných učeben, oko pak pohladí čisté a útulné prostředí, ve kterém se výuka provádí. To vše nemohlo vzniknout z roku na rok, ale postupně, zásluhou našich dřívějších i současných pedagogů a všech ostatních zaměstnanců. Lidé na "Englišce" vždy vynikali pílí a svědomitým přístupem k práci. Připomeňme si jen obětavost s jakou se pod vedením prvního ředitele p.Broďáka zapojili do výstavby školy - to velké množství brigádnických hodin zároveň utvářelo bližší vztah ke škole. Ta vždy nabízela mimo kvalitního zajištění základního vzdělání něco navíc.

více >>

skola

01

Odborné učebny

Naše škola disponuje několika odbornými učebnami, které žákům nabízejí nejlepší možné podmínky ke studiu.

02

Výuka jazyků

Naši žáci se začínají učit anglicky hned v 1. třídě, výuka probíhá formou audio-orálního kurzu v rozsahu jedné hodiny týdně.

03

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Naši žáci si mají možnost jako volitelný předmět zvolit z několika možností, které máme v nabídce.

04

ŠKOLNÍ KNIHOVNA

Velká školní knihovna je rozdělena na žákovskou a učitelskou část.

05

DÍLNY A POZEMEK

Vybavení školních dílen se každoročně modernizuje a obnovuje jak v učebně elektrotechniky, tak v učebnách na opracování kovů a dřeva.

06

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Školní jídelna je umístěna vedle školy, poskytuje denně obědy nejen pro naši školu, ale také pro ZŠ Riegrova a ZŠ Olomoucká.

07

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Družinu navštěvuje 240 dětí. Družina pořádá velké množství pravidelných akcí.

DALŠÍ VIDEA Z NAŠÍ ŠKOLY


YouTube Logo PNG7

Na prvním stupni učíme podle moderního a oblíbeného principu tzv. Hejného metody, která je součástí učebnic nakladatelství Fraus. Čím se vlastně odlišují učebnice Fraus od jiných učebnic. Čím jsou tedy tyto učebnice a učební metody jiné? A proč je vlastně používáme?

více >>

Žáci naší školy se s anglickým jazykem začínají seznamovat již v 1. třídě, výuka probíhá formou audio-orálního kurzu jednu hodinu týdně. Využíváme učebnice Happy House 1, na které navazujeme učebnicemi Happy House 2 ve 2. třídě. Ve 3. a 4. ročníku jsou žáci vyučováni podle učebnic Chit Chat (I,II) 3 hodiny týdně a od 5. ročníku pak podle učebnic Project English (I,II,III)- rovněž 3 hodiny týdně. Od 6. ročníku jsou všichni žáci rozděleni podle aktuální úrovně znalostí tak, aby mohlo být přizpůsobeno tempo v jednotlivých skupinách.

více >>

V 7. ročníku se žáci začínají učit druhému cizímu jazyku, který se vyučuje v rozsahu 2 hodiny týdně jako povinně volitelný předmět. Tento předmět vytváří předpoklady pro zapojení žáků do komunikace mezi národy, směřuje k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných životních situacích, napomáhá snižovat jazykové bariéry a umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí v jiných zemích. Na naší škole mají žáci možnost vybrat si ze tří jazyků: německý, ruský a španělský.

více >>

Informační technologie jsou široce uplatnitelnými technologiemi budoucnosti a využitelné snad ve všech oblastech lidské činnosti. Tuto skutečnost si uvědomuje i naše škola a podle toho se snaží organizovat výuku i mimoškolní činnost. Předmět INFORMATIKA se vyučuje hodinu  týdně od čtvrtého do devátého ročníku. Žáci se však s počítači a Internetem nenásilnou formou seznamují již od první třídy.

více >>

Modelování je výtvarná činnost s prastarou tradicí. Rozvíjí fantazii, manuální zručnost, učí soustředění, konstruktivnímu myšlení, plánování a prostorové představivosti. Práce s hlínou je tvůrčí relaxační činnost, která navíc přináší radost vlastního vytváření něčeho nového. Odměnou našim trpělivým umělcům jsou kouzelné originály, které nikde nekoupíte, které potěší tvůrce, ale dokáží přispět i dobré věci.

více >>

Fyzika je na naší škole vyučována dle učebních osnov s dotací 2 hodiny týdně pro 6.-9. ročníky. Škola má nadstandartně vybavenou učebnu fyziky a elektrotechniky. Je zde k dispozici řada interaktivních programů a pomůcek k moderní výuce celého spektra fyziky.

více >>

V šestém ročníku žáci pracují v dílnách a na školním pozemku. Dílny mají dvě učebny. V první učebně se pracuje se dřevem, kovem a plasty a druhá učebna je zařízená pro výuku základů elektrotechniky. K práci na školním pozemku patří i celoroční péče o skleník. Od sedmého ročníku je výuka pracovních činností rozdělena na chlapce a dívky. Výuka chlapců zůstává do devátého ročníku v dílnách, kde si prohlubují své dovednosti a vědomosti s práci se dřevem, kovem i plasty. V devátém ročníku je pak výuka zaměřena převážně na práci s elektrostavebnicemi.

více >>

Cílem ŠVP je rozvíjet vlastní schopnosti při rozhodování o životní a profesní orientaci žáků. V Pč – pěstitelství jsme vybudovali okrasný ekosystém školní zahrady, který se postupně dotváří. Letos byly dosázeny trvalky, okrasné dřeviny a léčivé rostliny. Ke Dni Země žáci každoročně osazují vyvýšené letničkové záhony. Dalším projektem byla tvorba suchého polopouštního ekosystému s pískem, štěrkem, kamením a řídkými travinami. Tento projekt byl vytvořen v atriu školy a slouží jako galerie keramického kroužku.

více >>

Výuka přírodopisu probíhá na naší škole od 6. do 9. ročníku. Děti se učí většinou ve specializované učebně, kde máme k dispozici počítač s připojením na internet, dataprojektor, interaktivní tabuli a DVD přehrávač, literaturu, mikroskopy, přírodniny i výukové modely a tabule. Používáme učebnice z nakladatelství Fraus, úlohy z jejich pracovních sešitů a pracovní sešity nakladatelství Prodos.

více >>

Výuka chemie na naší škole probíhá od osmého ročníku podle ŠVP. Žáci používají učebnice Chemie I. a II. z nakladatelství Nová škola. K oběma knihám byly vydány i pracovní sešity, které slouží k procvičení, upevnění a doplnění učiva. Škola má pro výuku chemie velmi dobré podmínky.

více >>

Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně. Mezi vyučovacími předměty zaujímá stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Výuka probíhá v kmenových třídách. Tam, kde je to vhodné, jsou žáci děleni do skupin.

více >>

Hudební výchova probíhá na naší škole ve všech ročnících v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. V souladu s ŠVP žáci rozvíjejí své hudební schopnosti a dovednosti prostřednictvím vokálně instrumentálních činností, poslechových a hudebně pohybových činností. Žáci se navíc pravidelně účastní výchovně vzdělávacích koncertů a pořadů.

více >>

Při naší škole pracuje školní klub, který navštěvuje 80 dětí od čtvrté až deváté třídy. V klubu mají možnost trávit svůj volný čas v odpoledních hodinách.
Nabídka ŠK:
- výtvarné činnosti, keramika, šití
- velký výběr deskových a karetních her
- možnost sportování (tělocvična, školní hřiště)
- účast na družinových akcích a soutěžích

více >>

Praktické činnosti - vaření, 7. ročník, školní rok 2003/2004 Součástí péče o zdraví je správná výživa. Žákyně 7. tříd se v průběhu roku seznamovaly s prací v kuchyni, přípravou pokrmů, stolováním, aranžováním květin a slušným chováním při jídle. Jídelníčky byly sestaveny s ohledem na zdravou stravu, finanční rozpočet a náročnost práce.

více >>

Výtvarná výchova se na škole učí v nově rekonstruované odborné učebně. Samostatná učebna a dobré materiální vybavení ( nový grafický lis ) umožňuje zajímavou a pestrou výuku tohoto předmětu. V hodinách využíváme i keramickou dílnu. Zpestřením vyučovacího procesu jsou výtvarné vycházky, návštěvy výstav a galerií. Výtvarné projekty, grafické listy i prostorová kompozice žáků jsou vystavovány ve školní galerii, výstavních plochách školy a také ve školním časopise. O tom, že práce v hodinách je kvalitní svědčí i mnoho úspěchů ve výtvarných soutěží.

více >>

Výuka dějepisu navazuje na znalosti osvojené v předmětu vlastivěda na prvním stupni. V naší škole je vyučován od 6. třídy. Úzce spolupracuje s předměty jako je zeměpis, občanská výchova. V hodinách dějepisu se mohou žáci seznámit s národními i světovými dějinami. V rámci 6. - 9. tříd děti poznávají historii lidstva doby pravěké až po současnost.

více >>

Cílem výuky zeměpisu na naší škole není jen získání znalostí, ale aby se žáci naučili orientovat v blízkém i širším okolí, vytvořili si vlastní názory na aktuální dění, zamýšleli se nad globálními problémy, uměli vyvozovat závěry a prosazovat své názory a neztratili se v dnešním složitém světě. Ve výuce využíváme kromě běžných metod i prostředky informačních a komunikačních technologií, navštěvujeme videoprojekce a přednášky k vybraným tématům. Děti se zapojují do zeměpisných soutěží jako Eurorébus a Zeměpisná olympiáda. V zeměpisných soutěžích dosáhují naši žáci pravidelně pěkných úspěchů.

více >>

V rámci této oblasti se vyučují předměty občanská a rodinná výchova, každý s dotací jedna vyučovací hodina týdně v 6. až 9. ročníku.

více >>