Loading color scheme

Budova Základní devítileté školy na Leninově ulici č. 82 byla původně stavěna pro střední školu na Mírové ulici. Základní kámen byl slavnostně položen 24.4.1960 a zakládající listina zazděna do pilíře za hlavním vchodem. Stavba trvala pouze jeden rok a 3.9.1961 se s novým školním rokem budova stala 13.základní devítiletou školou v Opavě. V roce zahájení bylo ve škole 23 tříd a 28 členů pedagogického sboru. Prvním ředitelem se stal pan Rudolf Broďák, který se zasloužil o dostavbu školy za přispění žáků a učitelů, kteří odpracovali řadu hodin na přístavbě tělocvičny, dílen, hřiště a skleníku.

Karel Engliš

JUDr. Karel Engliš (1880-1961) je znám především jako vynikající národohospodář, politik, právník a filozof. Narodil se v Hrabyni, maturitní zkoušku složil v Opavě a v r. 1904 absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V letech 1920-1925 byl poslancem parlamentu a zároveň se už v roce 1920 stal ministrem financí a tuto funkci zastával celkem v šesti vládách až do roku 1931. Do okupace v roce 1939 pak působil jako guvernér Národní banky. Velký význam pro český národ vidíme i v pedagogické činnosti Karla Engliše. Roku 1919 se stal prvním rektorem nově otevřené Masarykovy univerzity v Brně (do r. 1920) a až do roku 1939 zde působil jako profesor. V letech 1921-1922 a 1925-1926 byl děkanem Právnické fakulty MU. V březnu 1939 byl jmenován řádným profesorem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a v prosinci 1947 se zde stává posledním svobodně voleným rektorem. Po únoru 1948 byl zbaven funkce rektora Karlovy univerzity a jeho spisy vyřazeny z knihoven, v roce 1952 byl dokonce vypovězen z Prahy. V rodné Hrabyni pokračoval nejen ve svém obsáhlém ekonomickém díle (96 zveřejněných prací, 176 statí v časopisech a 124 neuveřejněných rukopisů), ale našel si čas i na vzpomínkovou autobiografii z rodného Slezska či historické práce. V Hrabyni také 13. 6. 1961, tedy v roce vzniku naší školy, umírá. V roce 1990 byla v Praze založena Společnost Karla Engliše a 1994 zřízena při Masarykově univerzitě v Brně Cena Karla Engliše, udílená každoročně vynikajícímu ekonomovi.

2000

Velkou událostí, na kterou se mnoho let čekalo, byla rekonstrukce atletické dráhy na školním hřišti. Slavnostní otevření se konalo 1.června r.2000. Díky finanční podpoře Magistrátu města Opavy byla běžecká dráha pokryta umělým povrchem značky polytan. V roce 2000 proběhl také konkurz na ředitele školy, protože stávající p. ředitelka Neiserová odešla do důchodu. Na její místo byl jmenován Mgr. Jan Škrabal, učitel zeměpisu a tělesné výchovy, který již dříve působil na naší škole.

1996

K 1.9.1996 byla naše škola zařazena do sítě škol pod názvem ZŠ Englišova. Její součástí se stala i školní družina a školní klub. V následujícím školním roce se základní školy rozšířily o deváté ročníky. Učivo muselo být rozvolněno, pracovalo se s materiály MŠMT s názvem "Organizace přechodu na povinnou devítiletou školní docházku“. Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce sociálních zařízení v obou budovách, byly celkově rekonstruovány školní dílny, nově byla vybavena učebna přírodopisu, upraven a nově vydlážděn školní dvůr.

1991

V roce 1991-1992 byla dána MŠMT možnost snížit hodiny povinné výuky a nabídnout žákům možnost výběru povinně volitelných předmětů a nepovinných předmětů. Jedna třída devátého ročníku byla experimentálně zaměřena na zdravotní výchovu pro zájemkyně o studium na střední zdravotnické škole. V květnu 1991 proběhly oslavy 30.výročí založení školy formou" Dne otevřených dveří" pro rodiče, bývalé žáky a učitele a celou opavskou veřejnost. Pokračovalo se ve zvelebování prostor školy (rozsáhlá rekonstrukce šaten v suterénu, oprava střechy, vybudování učebny elektrotechniky, vybavení jazykové učebny multimediálním programem). Od září školního roku 1992-1993 se zavedla na prvním stupni výuka jazyka německého a pro žáky 4.ročníku s poruchami učení byla otevřena dyslektická třída.

1990

"Sametová revoluce" nepřinesla jen demokracii, ale i personální změny. Do funkce ředitelky školy byla zvolena a 1.3.1990 oficiálně uvedena paní Šárka Neiserová. Od listopadu 1990 byla zahájena výuka anglického jazyka ve druhých a čtvrtých třídách. Od října se začala budovat počítačová učebna pro výuku informatiky a nově byla zřízena učebna češtiny s audiovizuální technikou, pro výtvarnou výchovu byla upravena učebna Vv.

1986

Od školního roku 1986-1987 zaznamenala škola změny v organizaci. Ze ZŠ B.Němcové byly na školu přeřazeny čtyři sportovní třídy se zaměřením na atletiku. Novým ředitelem (po odchodu p.ředitelky Baierové do důchodu) byl jmenován p. Jiří Juran. Přechod tříd byl podmíněn výstavbou atletického areálu, kterou prováděl Slovšport Žilina. Investorem byl Městský národní výbor v Opavě.

1980

V roce 1980-1981 bylo na škole 22 tříd 1.stupně, které se vyučovaly podle ověřených osnov, devět tříd v 6.-8.ročníku se vyučovalo podle experimentálních osnov a 9.ročník se vyučoval podle starých osnov. V tomto školním roce byla na škole zahájena rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů a tyto třídy byly součástí školy do roku 1987.

1977

Od roku 1977-1978 pokračovala experimentální výuka na 2.stupni. Učitelé, zavádějící český výchovně vzdělávací systém, se připravovali na lektorskou činnost na KPÚ v Ostravě, Olomouci, Praze, někteří působili jako ústřední lektoři pro celou republiku. Tíhu experimentu nejvíce nesl kolektiv učitelů pod vedením paní ředitelky Marie Baierové v letech 1976-1980, kdy ukázkové hodiny a proškolení ve všech předmětech absolvovalo 1225 učitelů okresu.

1972

Ve školním roce 1972-1973 byla škola pověřena Ministerstvem školství a Výzkumným ústavem pedagogickým ověřováním experimentu moderní koncepce výuky. Nové osnovy pro 1.stupeň kladly značné požadavky na učitele, kteří metodicky zpracovávali učivo, svépomocně vyráběli množství pomůcek a projektů. Celá řada učitelů se stala lektory, kteří v následujících letech proškolili učitele 1.stupně ZDŠ celého okresu.

1968

V letech 1968-1969 byla ke škole přistavěna další budova s učebnami, kuchyní, jídelnou a gymnastickým sálem.

1960

Dne 24.4.1960 byl slavnostně položen základní kámen.